ВИДЕО

Юрий Подорванов

2020

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=T338jBwjcm0[/embedyt]

Молодое поколение группы «МАКИ»

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9hUOTcGAybw[/embedyt]

Беларусь 2019

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL8ravHQQA1P-BM43apbKO8f0xZFYZoGN7&v=nk1ymjGSjPg&layout=gallery[/embedyt]

Видеоряд

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL8ravHQQA1P_7biyPEKRTsXftDcMzwT5y&v=Hp2lG1MmwHk&layout=gallery[/embedyt]

Маки Эстония 2017

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL8ravHQQA1P89m-AAhuxeeRJXrbVJYyD-&v=Gfwk-S8lifg&layout=gallery[/embedyt]

Маки Таллинн 2016

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL8ravHQQA1P9bReaRGoLs5v6IOrG6H8vr&v=RFSQFdLcvDk&layout=gallery[/embedyt]

Питер 2016

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=m44pYZ8Z7HI[/embedyt]

Программа «Твой вечер» 2016

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL8ravHQQA1P_J0hPmkZHaimRjpCqSOQqG&v=KbtCnDazFXI&layout=gallery[/embedyt]

Рождённые в СССР 2016

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PL8ravHQQA1P-i3YYaeKIW4E58VUj8roLp&v=7l5vemqBCTc&layout=gallery[/embedyt]

1988

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=uhSE_EE8eQs[/embedyt]

ПЕСНЯ 86

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kAofYSerEyE[/embedyt]